Logo Onde Flow

Artykuły

Znaczenie i rola recyklingu chemicznego odpadowych tworzyw sztucznych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym

Autor: Gabriela Poznańska

W obecnym czasie nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, w szczególności paliw kopalnych, stanowi poważny problem środowiskowy. Według danych organizacji Global Footprint Network około 8 miliardów ludzi zużywa zbyt dużo zasobów naturalnych, niż Ziemia jest w stanie odnowić oraz wytwarza zbyt dużo odpadów, niż może wchłonąć. Oceniono, że na obecnym poziomie konsumpcji zużywamy ekwiwalent o wartości 1,7 zasobów naszej planety, co świadczy o bardzo wysokim poziomie naszego zapotrzebowania. Kupujemy za dużo i nie liczymy się z kosztami ekologicznymi. Nadmierne korzystanie z  zasobów  Ziemi  znacznie  osłabia  zdolność  przyrody  do  podtrzymania  życia i funkcjonowania gospodarki światowej. Postępujący rozwój miast, a także aktualne modele produkcji i zużycia, wpływają na degradację i niszczenie przyrody w tempie szybszym niż kiedykolwiek w przeszłości [1].

Regulacje krajowe i unijne

Dane Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej) wskazują, że w 2020 r. w całej UE wyprodukowano 2 miliardy 154 miliony Mg wszystkich odpadów, co w przeliczeniu na obywatela daje niechlubne 4815 kg [2]. W Europie w 2020 r. ilość pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych (OTS) osiągnęła wartość 29,5 mln Mg (rysunek 1). Poprzez zbiórkę odpadów zmieszanych zebrano 15 mln Mg, a w sposób selektywny 14,5 mln Mg. Recykling OTS, które zostały zebrane w selektywnej zbiórce osiągnął 13 razy wyższy poziom niż recykling odpadów w strumieniach zmieszanych (do recyklingu trafiło 35% pokonsumenckich OTS). W tym samym roku zebrano 17,9 mln Mg pokonsumenckich opakowaniowych odpadów polimerowych (rysunek 2). Odpady opakowaniowe zebrane w sposób selektywny i poddane recyklingowi osiągnęły 80 razy wyższy poziom niż recykling opakowań ze strumieni zmieszanych. Poziom recyklingu dla Europy został osiągnięty w 46%, co oznacza wzrost o około 9,5% w stosunku do poziomu z 2018 r., który wówczas wyniósł 42% [3].

Rys. 1. Odpady z tworzyw sztucznych zbierane w sposób zmieszany i selektywny (opracowano wg raportu [3])

Rys. 2. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych zebrane w 2020 r. (opracowano wg raportu [3])

Według Material Economics podana ilość jest uważana za niedoszacowaną, ponieważ w statystycznych bazach danych nie uwzględnia się znacznych ilości tzw. „brakującego plastiku”, na przykład pochodzącego z odpadów komunalnych [4]. Badania przeprowadzone przez Agora Industry i SYSTEMIQ wskazują, że brakuje ok. 7–15 mln Mg OTS z powodu niedoszacowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  ustaleniu  ich  cyklu  życia i zastosowania w gospodarce czy przemyśle oraz nieudokumentowanych przepływów strumieni (np. nieuprawniony wywóz lub przetwarzanie odpadów) [5, 6].W Europie Komisja Europejska (KE) w celu zwiększenia udziału tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym uchwaliła rozporządzenia wraz z zobowiązaniami (dobrowolnie) złożonymi przez interesariuszy, np. są nimi producenci samochodów i elektroniki, którzy zobowiązują się do 2030 r. wykorzystać około 25–30% recyklingowanego plastiku w nowych produktach. Opublikowana przez KE Strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym zakłada, że 50% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych do 2025 r. zostanie poddanych recyklingowi, a do 2030 r. – 55%. Dodatkowo 10 mln Mg pokonsumenckich recyklatów zostanie wykorzystanych do produkcji nowych wyrobów polimerowych. Ponadto aby zarządzanie odpadami było zrównoważone, należy przestrzegać poniższej hierarchii postępowania z odpadami: zapobiegać powstawaniu odpadów, ponownie je wykorzystywać, poddawać recyklingowi, przetwarzać, unieszkodliwiać czy odzyskiwać z nich energię (rysunek 3) [7].

Rys.   3.    Zrównoważone    gospodarowanie    odpadami    zgodnie   z    hierarchią odpadów, (opracowano na podstawie [7])

Wprowadzone przepisy mają na celu zwiększyć wykorzystanie recyklingowanego plastiku w nowych wyrobach, tym samym popyt, a także potencjalnie cenę tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu [8]. Przeprowadzone badania [9] wskazują, że nadal potrzebne są znaczne ulepszenia, aby osiągnąć założone cele. Na przykład w Belgii i Holandii w sektorze elektronicznym nie są wykorzystywane OTS pochodzące z recyklingu, ze względu na nieefektywność w łańcuchach zbiórek, sortowaniu i recyklingu tych odpadów. Inne badania wskazują [10], że tworzywa sztuczne, które znajdują się w pojazdach wycofanych z eksploatacji (z ang. ELV – end of life vehicle) są przetwarzane z mniejszą starannością na odzysk polimerów, a cel „ponowne użycie i recykling” z ELV osiąga się głównie poprzez recykling aluminium i metali, pozostawiając znaczną ilość tworzyw sztucznych do składowania lub spalenia (rysunek 4). Podobna sytuacja dotyczy także odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Znaczna ich część nie jest selektywnie zbierana, prawidłowo sortowana, ani recyklingowana, w związku z tym osiągnięcie do 2030 r. 55% recyklatów z tych odpadów jest nierealne. Należy podkreślić, że gospodarka o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych wymaga natychmiastowego pobudzenia.

Rys. 4. Wymagany recykling zużytych samochodów (opracowano na podstawie [11])

Jak recykling chemiczny może wpłynąć na wskaźniki recyklingu polimerów?

Przewidywane są dwa rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy obiegu zamkniętego OTS i wskaźników recyklingu tych odpadów w Europie. Pierwszym rozwiązaniem jest wdrażanie rozwiązań już podczas projektowania i produkcji polimerów, tj. stosowanie  zasady  ekoprojektowania  z  myślą  o  ich  recyklingu,  wykorzystaniem

w opakowaniach mniejszej różnorodności materiałów polimerowych oraz promowanie ponownego wykorzystania tych odpadów (rysunek 5).

Rys. 5. Dobre praktyki ekoprojektowania tworzyw sztucznych (opracowano na podstawie [12]).

Drugim rozwiązaniem jest koncentrowanie się na technologiach przetwarzania OTS, które często wymagają poprawy istniejących infrastruktur i praktyk gospodarowania tymi odpadami, promowania selektywnych zbiórek oraz sortowania tworzyw według grup polimerów. W Europie dużą rolę w przetwarzaniu OTS odgrywają technologie recyklingu chemicznego, takie jak: piroliza, zgazowanie i depolimeryzacja. Technologie te są postrzegane jako komplementarne z recyklingiem mechanicznym w przetwarzaniu strumieni OTS. Takie podejście przyczynia się do wymiernych korzyści środowiskowych poprzez jednoczesne unikanie nieoptymalnych praktyk zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych, a produkcją nowych materiałów wtórnych, których zastosowanie zapobiega wykorzystaniu surowców naturalnych, a także często ich składowaniu i spalaniu. Recykling chemiczny odnosi się do technologii ponownego przetwarzania OTS, w których łańcuchy polimerowe przekształcane są w produkty o wartości dodanej, takie jak: oligomery, monomery, podstawowe chemikalia i węglowodory (gazowe, stałe i ciekłe) [13]. Ponadto technologie recyklingu chemicznego, m.in.: piroliza i zgazowanie wytwarzają nie tylko monomery, ale także inne podstawowe produkty chemiczne (benzen, toluen, ksylen) oraz paliwa (mieszaniny węglowodorów) przyczyniając się w ten sposób do zamknięcia obiegu gospodarki OTS, jak również stwarzają wyzwania prawne, gdyż produkty wtórne zaliczane do paliw i energii nie są uwzględnianie w Dyrektywie 2008/98/WE (Waste Framework Directive - WFD) [14, 15].

W recyklingu chemicznym podejście do bilansu masowego oznacza uwzględnienie całego procesu produkcyjnego – od rozbicia długich łańcuchów polimerowych na podstawowe elementy budulcowe, aż do produkcji nowych chemikaliów. Bilans masowy może być również wykorzystany jako narzędzie do monitorowania wydajności technologii recyklingu chemicznego. W recyklingu chemicznym możliwe jest otrzymanie różnych produktów, np. monomerów, chemikaliów i węglowodorów. Planując procesy recyklingu chemicznego należy zatem jasno określić potencjalne ilości otrzymanych produktów wyjściowych, tak aby odróżnić produkcję tworzyw sztucznych otrzymanych z recyklingu, np. recykling tworzyw sztucznych na odzyskane polimery i recykling tworzyw sztucznych jako źródło energii [16].

Podsumowanie

Dotychczasowe badania wskazują, że wdrożenie recyklingu chemicznego OTS, będzie mieć pozytywny wpływ na wskaźniki recyklingu, ponieważ recykling OTS na tworzywa sztuczne i chemikalia zwiększy ten wskaźnik nawet do 61% (46% - recykling mechaniczny i 15% recykling chemiczny) [17]. Ponadto należy podkreślić, że recykling chemiczny ma stanowić uzupełnienie, a nie być konkurencją recyklingu mechanicznego. Przyszłe badania dotyczące recyklingu chemicznego powinny również dostarczyć informacji na temat aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności wpływu środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

Przypisy

[1] https://www.earthovershoot.org/what-we-do/footprint.html.
[2]https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika (15.09.2023 r.).
[3] Plastic Europe (październik 2022), Tworzywa – fakty. https://plasticseurope.org/pl/wp-content/uploads/sites/7/2022/12/Tworzywa_Fakty-2022_PL_web.pdf (15.09.2023 r.).
[4] Material Economics (2022), Europe’s Missing Plastics – Tacking Stock of EU Plastics Circularity.
[5] SYSTEMIQ (2022), ReShaping Plastic: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe. https://www.systemiq.earth/reshaping-plastics/#:~:text=ReSh aping. %20Plastics%20%E2%80%93%20Pathways%20to%20a,policies%20and% 20significant%20capital%20investment (15.09.2023 r.).
[6] Agora Industry (2022), Mobilising the Circular Economy For Energy- Intensive Materials Mobilising the Circular Economy For Energy- Intensive Materials: How Europe Can
Accelerate Its Transition to Fossil-free, Energy-Efficient and Independent Industrial Production.
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
[8] Maury T., Tazi N., Torres de Matos C., Nessi S., Antonopoulos I., Pierri E., Baldassarre B., Garbarino E., Gudillat P., Mathieux F., (2022), Towards Recycled Plastic Content Targets in New Passenger Cars. Publication Office of the European Union, Luxembourg, [In Press].
[9] Cardamone G.F., Ardolino F., Arena U., (2022), Can plastics from end-of-life vehicles be managed in a sustainable way? Sustain. Prod. Consum. 29, 115–127, https://doi. org/10.1016/j.spc.2021.09.025.
[10] Lase I.S., Ragaert K., Dewulf J., De Meester S., (2021), Multivariate input-output and material flow analysis of current and future plastic recycling rates from waste electrical and electronic equipment: the case of small household appliances. Resources, Conservation & Recycling, 174, 105772.
[11] https://www.stenarecycling.com/pl/ (15.09.2023 r.).
[12] https://www.kosmetyczni.pl/pl/ecodesing.html (15.09.2023 r.).
[13] Arena U., Ardolino F., (2022), Technical and environmental performances of alternative treatments for challenging plastics waste., Resources, Conservation & Recycling, 183, 106379,. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106379.
[14] Kusenberg M., Eschenbacher A., Djokic M.R., Zayoud A., Ragaert K., De Meester S., Van Geem K.M., (2022), Opportunities and challenges for the application of postconsumer plastic waste pyrolysis oils as steam cracker feedstocks: to decontaminate or not to decontaminate? Waste Manag. 138, 83–115,.https://doi.org/10.1016/j. wasman.2021.11.009.
[15] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
[16] Civancik-Uslu D., Nhu T.T., Van Gorp B., Kresovic U., Larrain M., Billen P., Ragaert K., De Meester S., Dewulf J., Huysveld S.(2021), Moving from linear to circular household plastic packaging in Belgium: prospective life cycle assessment of mechanical and thermochemical recycling., Resources, Conservation & Recycling, 171, 105633.
[17] Lase I.S., Tonini D., Caro D., Albizzati P.F., Cristobal J., Roosen M., Kusenberg M., Ragaert K., Van Geem K.M., Dewulf J., De Meester S., (2023), How much can chemical recycling contribute to plastic waste recycling in Europe? An assessment using material flow analysis modeling., Resources, Conservation & Recycling, 192, 106916.

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt