Logo Onde Flow

Regulamin programu grantowego

Regulamin programu wsparcia projektów innowacyjnych Science Onde Flow – Innovation Academy

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady Programu Wsparcia Projektów Innowacyjnych – Science Onde Flow – Innovation Academy (dalej: Program lub SOFIA). Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje przebieg Programu, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 2. Organizatorem Programu jest ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), Wapienna 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000028071, NIP: 8792070054, REGON: 871098102, BDO: 000025040, kapitał zakładowy wynoszący 1 090 255,18 zł wpłacony w całości, (dalej: Organizator lub ONDE).
 3. Misją Programu jest promocja młodych przedsiębiorców, którzy tworzą i rozwijają nowe technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 4. Program ogłaszany jest za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.ondeflow.pl (dalej: Strona Internetowa).
 5. W ramach Programu Uczestnicy przedstawią innowacyjne i atrakcyjne dla Organizatora projekty rozwiązań w obszarze rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy realizując Program przygotują serię artykułów na wybrany przez siebie temat pozostający w związku z SOFIA zgodnie z kryteriami formalnymi i harmonogramem umieszczonym na Stronie Internetowej (dalej: Artykuł lub Projekt).
 6. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j.).
§2 UCZESTNICTWO
 1. Udział w Programie jest bezpłatny, dobrowolny oraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Wyłączone z udziału w Programie są podmioty prowadzące działalność bezpośrednio konkurencyjną względem Organizatora.
 2. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik składa Zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na Stronie Internetowej (dalej: Zgłoszenie).
 3. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, pozbawiony jest prawa do udziału w Programie
 4. W Programie mogą brać udział:
  4.1. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające wymogi Programu;
  4.2 pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spełniające wymogi Programu
  (dalej: Uczestnik).
 5. Uczestnika może reprezentować zespół projektowy składający się z maksymalnie 10 osób (dalej: Zespół Uczestnika).
 6. Uczestnikiem Programu może zostać wyłącznie podmiot, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
  6.1. podał zgodne z prawdą dane osobowe i kontaktowe;
  6.2. zapoznał się z Regulaminem, który akceptuje i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
  6.3. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych Regulaminem;
  6.4. złożył oświadczenie w przedmiocie posiadania pełnych praw, w szczególności praw autorskich i praw majątkowych, do utworów w ramach zgłoszonego Projektu, których wykorzystanie w czasie trwania Programu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie stanowi podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń, w szczególności do praw własności intelektualnej;
  6.5. wyraził zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów prezentowanych przez nich w ramach Projektu w celach związanych z realizacją i promocją Programu;
  6.6. dokonał poprawnego wypełnienia oraz wysłania formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmioty od Organizatora zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Programu, podmioty prowadzące działalność bezpośrednio konkurencyjną względem Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie:
  8.1 w razie naruszenia postanowień i warunków Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Programu;
  8.2 w razie naruszenia powszechnie akceptowanych norm obyczajowych, religijnych, propagowania przemocy, wzywania do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, publikowania treści uznanych powszechnie za obelżywe, naruszenia dóbr osobistych Organizatora lub postawienia Organizatora w niekorzystnym świetle.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Programu tylko jeden Projekt.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe, w tym uszczerbek i utratę oraz za straty moralne poniesione przez Uczestnika w związku z jego dobrowolnym udziałem w Programie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania wsparcia finansowego, merytorycznego, promocyjnego lub opieki prawnej.
 11. Organizator oświadcza, że nie zapewnia poufności informacji zawartych w Projekcie oraz prezentacji Projektu i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji co Uczestnik akceptuje i potwierdza przystępując do Programu i akceptując Regulamin. Uczestnik nie będzie podnosić względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu ujawnienia jego informacji poufnych w związku z udziałem w Programie.
§3 CZAS TRWANIA
 1. Szczegółowy harmonogram Programu określony jest na Stronie Internetowej.
 2. Wręczenie nagród Finalistom nastąpi do dnia 13.12.2024 r.
 3. Dniem przystąpienia do Programu jest dzień wysłania Zgłoszenia.
§4 KOMITET PROGRAMOWY
 1. Wyboru Uczestników, którzy otrzymają wsparcie w ramach Programu (dalej: Finaliści) dokonuje Komitet Programowy.
 2. Komitet Programowy, złożony jest z:
  2.1 Przedstawiciela ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu;
  2.2 wybranych przez Organizatora środowisk akademickich, współpracujących z Organizatorem i stanowiących autorytety w dziedzinie energetyki;
  2.3 Przedstawicieli Patronów Honorowych Programu
 3. (dalej Komitet Programowy).
 4. Organizacją działalności Komitetu Programowego kieruje Przewodniczącego Komitetu Programowego.
 5. Przewodniczącego Komitetu Programowego wskazuje Organizator.
 6. Organizator ma obowiązek skompletować Komitet Programowy do ostatniego dnia Terminu.
§5 PRZEBIEG PROGRAMU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń przed podaniem ich do wiadomości Komitetu Programowego.
 2. Bloki tematyczne Programu Grantowego są publikowane przez organizatora na Stronie Internetowej i zawierają:
  2.1 kwotę wsparcia finansowego;
  2.2 zakres merytoryczny realizacji zadania w postaci kamieni milowych z uwzględnieniem:
  2.2.1 Opisu zadań (formalne wymagania)
  2.2.2 Harmonogram złożenia zadań/kamieni milowych
 3. Komitet Programowy dokonuje oceny zweryfikowanych zgłoszeń, spośród których dokonuje wyboru Finalistów.
 4. Organizator opublikuje Listę Finalistów na Stronie Internetowej.
 5. Komitet Programowy jest uprawniony do wystosowania prośby do Uczestnika o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub szczegółowych informacji dotyczących Projektu. Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności przekazania dodatkowych wyjaśnień pod rygorem nieprzyjęcia danej fazy projektu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Finalistów lub członków Zespołów Finalistów oraz odpowiednio nazw Finalistów, które dostały się do Finału Programu.
 7. Organizator może zapewnić Uczestnikom wsparcie merytoryczne, promocyjne lub prawne w związku z uczestnictwem w Programie.
 8. Finaliści programu zobowiązani są zawrzeć umowę, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
 9. Harmonogram złożenia zadań/kamieni milowych.
§6 PROCEDURA PRZEKAZANIA WSPARCIA
 1. Finaliści Programu otrzymują nagrodę w kwocie określonej na Stronie Internetowej (dalej: Nagroda).
 2. Nagroda stanowi stałą, niepodlegającą waloryzacji kwotę brutto przeznaczoną do dyspozycji Finalisty.
 3. Warunkiem przyznania Nagrody jest obowiązek zawarcie przez Finalistę umowy określonej § 6 pkt 8.
 4. Finalista zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane umożliwiające przekazanie Nagrody.
 5. Nagroda zostanie przekazana Finaliście przez Organizatora po zrealizowaniu Projektu w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Finalistę danych umożliwiających Organizatorowi przekazanie nagrody.
§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że osoby trzecie nie uzyskają jakichkolwiek praw do Projektu – zarówno w całości, jak i jako każdy z jego elementów – ani że nie narusza ona praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku, autorskich praw majątkowych i osobistych, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z materiałów zawartych w Projekcie, w tym w szczególności fotografii i ich oznaczeń odróżniających, w celach promocji i organizacji Programu w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora opracowaniami tych materiałów.
 3. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika jako Finalisty programu, Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora, w ramach odrębnej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich m.in.:
  3.1 autorskich praw majątkowych do Projektu w tym prawo do korzystania z Projektu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji,3.2 prawa do opracowania Projektu oraz autorskich praw zależnych do Projektu (w tym w szczególności prawo do tworzenia utworów zależnych, wprowadzania zmian, poprawek, nowych wersji lub adaptacji, na przykład: tłumaczeń na różne języki, przystosowań, zmian układu, tworzenia skrótów) na polach eksploatacji określonych w umowie;3.3 uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Projektu w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwana dalej „Prawo autorskie”), na polach eksploatacji określonych w umowie;3.4 uprawnienia do dokonywania w przyszłości zmian lub modyfikacji Projektu;3.5 prawo własności egzemplarza Projektu – własność nośników, na których został zapisany Projekt.
§8 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI PROGRAMU
 1. Uczestnicy zakwalifikowani do Listy Finalistów zobowiązani są do współpracy z Organizatorem w zakresie promocji Programu.
 2. Współpraca, o której mowa powyżej obejmuje publikację na portalach społecznościowych Uczestnika (np. LinkedIn, Facebook – jeśli posiada) co najmniej 2 postów o treści związanej z Programem, przy czym treść postów musi zostać zatwierdzona przez Organizatora.
§9 REKLAMACJE
 1. Wszelkie wątpliwości i spory oraz reklamacje związane z Regulaminem i Programem rozstrzygane będą przez Organizatora.
 2. Uczestnicy uprawnieni są do złożenia reklamacji do Organizatora na adres podany na Stronie Internetowej z dopiskiem „SOFIA” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do korespondencji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 7 dni od dnia wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Programu.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Organizatorowi.
§10 ODWOŁANIE PROGRAMU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu w każdym czasie, bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, w związku z udziałem w Programie jest przedsiębiorstwo Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w przedsiębiorstwie Organizatora dostępnej pod adresem https://onde.pl/pl/rodo/ i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Uczestnik zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Organizatora obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe zostały przez Uczestnika udostępnione.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie pozostającą w związku z Programem.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną cześć.
 4. Organizator może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu. Zmiany regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej.
 5. W trakcie trwania Programu aktualna treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Internetowej.
 6. Wszelkie materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Programu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu.
 7. Uczestnicy oraz Organizator oświadczają, iż dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w Programie, będą rozwiązywane polubownie. Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji lub reklamacji, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt