Logo Onde Flow

Regulamin programu grantowego

Regulamin programu wsparcia projektów innowacyjnych Science Onde Flow – Innovation Academy

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady Programu Wsparcia Projektów Innowacyjnych – Science Onde Flow – Innovation Academy (dalej również jako „Program”), w tym warunki, okres trwania, zasady udziału, przetwarzania danych osobowych, procedury reklamacji, a także uprawnień osób biorących udział w Programie i obowiązków jego Organizatora.
 2. Organizatorem Programu jest ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) przy ul. Wapiennej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028071, REGON: 871098102, NIP: 8792070054 (dalej również jako „Organizator”).
 3. Program organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.ondeflow.pl (dalej również jako „Strona Internetowa”).
 4. Program jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.ondeflow.pl.  
 5. Celem Programu (dalej również jako „Cel Programu”) jest przyznanie wsparcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnikom, którzy przedstawią najciekawsze, najbardziej innowacyjne i najbardziej atrakcyjne dla Organizatora projekty rozwiązań w obszarze rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach (dalej również jako „Projekt”).
 6. Program odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.
 7. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26 z późn. zm.).
§2 CZAS TRWANIA
 1. Program rozpoczyna się w dniu 21.03.2023r. i jest to pierwszy dzień nadsyłania Zgłoszeń. Trwa on do 15.05.2023r. który jest ostatnim dniem nadsyłania Zgłoszeń (dalej również jako „Termin nadsyłania Zgłoszeń”).
 2. Uczestnik może przystąpić do Programu najpóźniej w dniu 15.05.2023r.
 3. Dniem przystąpienia do Programu jest dzień wysłania Zgłoszenia.
 4. Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszeń może ulec zmianom.
§3 UCZESTNICTWO
 1. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. W programie mogą brać udział:
  2.1. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem, zgłoszone przez osobę uprawnioną do reprezentacji, zgodnie z zasadami ujawnionymi we właściwym rejestrze (dalej również jako „Reprezentant”), w czasie trwania naboru zgłoszeń w ramach Programu;
  2.2. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem, które zgłosiły się w czasie trwania naboru zgłoszeń w ramach Programu;
  2.3. grupa licząca od 2 do maksymalnie 10 osób, o których mowa w § 3 pkt 2.2. powyżej, zgłaszająca jeden wspólny Projekt,
  dalej również jako „Uczestnik”.
 3. Uczestnikami Programu mogą zostać jedynie podmioty wskazane w § 3 pkt. 2 Regulaminu, które spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
  3.1. podali zgodne z prawdą dane osobowe i kontaktowe;
  3.2. zapoznali się z niniejszym Regulaminem oraz obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych i zaakceptowali ich treść;
  3.3. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
  3.4. złożyli oświadczenie w przedmiocie posiadania pełnych praw autorskich, praw majątkowych, do utworów w ramach zgłoszonego Projektu Uczestnika, których wykorzystanie w czasie trwania Programu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie stanowi podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej;
  3.5. wyrazili zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów prezentowanych przez nich w ramach Projektu w celach związanych z realizacją i promocją Programu;
  3.6. dokonali poprawnego wypełnienia oraz wysłania formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony Internetowej (dalej również jako „Zgłoszenie”) w terminie przewidzianym w § 2. Regulaminu. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmioty od Organizatora zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Programu, podmioty prowadzące działalność bezpośrednio konkurencyjną względem Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadku, gdy Reprezentant, o którym mowa § 3. pkt 2.1., nie jest wyszczególniony we właściwym rejestrze, zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora poprzez kontakt z osobą uprawnioną do podejmowania decyzji tego rodzaju w ramach struktury Uczestnika, która będzie musiała potwierdzić zgodę na uczestnictwo w Programie.
 6. W przypadku o którym mowa w § 3 pkt 2.1. powyżej Uczestnika może reprezentować zespół projektowy składający się z maksymalnie 10 osób (dalej również jako „Zespół Uczestnika”).
 7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie:
  7.1. w razie naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Programu
  7.2. w razie naruszenia powszechnie akceptowanych norm obyczajowych, religijnych, propagowania przemocy, wzywania do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, publikowania treści uznanych powszechnie za obelżywe lub powodujące naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, naruszenia dóbr osobistych Organizatora Programu lub postawienia go w niekorzystnym świetle.
 8. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnicy składają Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na Stronie Internetowej www.ondeflow.pl
  w okresie wskazanym w § 2. niniejszego Regulaminu. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Zgłoszenie powinno zostać wypełnione i zgłoszone przez:
  9.1. Reprezentanta Uczestnika – w przypadku podmiotów wskazanych w § 3 pkt 2.1.;
  9.2. Uczestnika – w przypadku podmiotów wskazanych w § 3 pkt 2.2.;
  9.3. Jednego z Uczestników – w przypadku wskazanym w § 3 pkt 2.3, który w Zgłoszeniu wymienia wszystkie osoby przedstawiające jeden Projekt;
 10. Nadesłane Zgłoszenia przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi, które zostały określone w § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu.
 11. Każdy Uczestnik może zgłosić do Programu tylko jeden Projekt.
 12. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za błędy w zgłoszeniach, ich utratę lub niezłożenie zgłoszenia w zakreślonym terminie, spowodowane czynnikami, pozostającymi poza zakresem obowiązków Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe,  w tym uszczerbek i utratę oraz za straty moralne poniesione przez Uczestnika w związku z jego dobrowolnym udziałem w Programie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania wsparcia finansowego, merytorycznego, promocyjnego lub opieki prawnej.
 15. Organizator oświadcza, że nie zapewnia poufności informacji zawartych w Projekcie oraz prezentacji Projektu i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji. Powyższe oznacza, że Uczestnik powinien powstrzymać się od prezentowania w Projekcie informacji stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa, co akceptuje i potwierdza przystępując do Programu, jak również nie będzie podnosić względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu ujawnienia jego informacji poufnych w związku z prezentacją Projektu.
 16. Zgłoszenia będą dostępne jedynie dla Organizatora i członków Komitetu Programowego. Do wiedzy publicznej zostanie podana wyłącznie lista Finalistów.
§4 KOMITET PROGRAMOWY
 1. O przyznaniu wsparcia w ramach Programu decyduje Komitet Programowy, powoływany przez Organizatora, złożony z:
  1.1. Przedstawiciela ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu;
  1.2. wybranych przez Organizatora środowisk akademickich, współpracujących z Organizatorem i stanowiących autorytety w dziedzinie energetyki;
  1.3. Przedstawicieli Patronów Honorowych Programu;
  dalej również jako „Komitet Programowy”.
 2. Przewodniczącego Komitetu Programowego wskazuje Organizator. Organizator ma obowiązek skompletować Komitet Programowy do ostatniego dnia Terminu nadsyłania Zgłoszeń.
 3. Wyboru Uczestników, którzy otrzymają wsparcie w ramach Programu (dalej również jako „Finaliści„), dokonuje Komitet Programowy.
§5 PRZEBIEG PROGRAMU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń przed podaniem ich do wiadomości Komitetu Programowego.
 2. Tematy Programu Grantowego są publikowane przez organizatora na stronie programu i zawierają:
  2.1. Kwotę wsparcia finansowego
  2.2. Zakres merytoryczny realizacji zadania w postaci kamieni milowych z uwzględnieniem:
  2.2.1. Opisu zadań (formalne wymagania)
  2.2.2. Harmonogram złożenia zadań/kamieni milowych.
 3. Finaliści Programu zostaną wyłonieni w ramach następującej procedury:
  3.1. Komitet Programowy dokonuje oceny zweryfikowanych zgłoszeń, spośród których dokonuje wyboru Uczestników – dalej również jako „Finaliści”.
  3.2. Organizator opublikuje Listę Finalistów na stronie programu w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków.
 4. Komitet Programowy jest uprawniony do wystosowania prośby do Uczestnika o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub szczegółowych informacji dotyczących Projektu. Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności przekazania dodatkowych wyjaśnień pod rygorem nieprzyjęcia danej fazy projektu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Finalistów lub członków Zespołów Finalistów oraz odpowiednio nazw Finalistów, które dostały się do Finału Programu.
§6 PROCEDURA PRZEKAZANIA WSPARCIA
 1. Finaliści Programu otrzymują wsparcie w postaci finansowej. Organizator umożliwia również opiekę prawną, promocyjną i merytoryczną przy realizacji Projektu.
 2. Kwota wsparcia finansowego określona jest w opisie Tematu Konkursowego.
 3. Wsparcie finansowe określone w pkt 2 powyżej stanowi stałą, niepodlegającą waloryzacji kwotę brutto przeznaczoną do dyspozycji Finalisty.
 4. Wsparcie finansowe wypłacane jest warunkowo po pozytywnej weryfikacji wszystkich faz projektu, opisanych dla danego Tematu Konkursowego (TK).
 5. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone przez Organizatora po zrealizowaniu projektu w terminie 30 dni od daty wypełnienia przez danego Finalistę dokumentacji wskazującej rachunek bankowy i inne niezbędne dane. Warunkiem wypłaty wsparcia jest również zawarcie umowy, o której mowa w § 7 ust. 4 poniżej.
§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Projekt, zarówno w całości, jak i jako każdy z jego elementów, nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku, autorskich praw majątkowych i osobistych, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z materiałów zawartych w Projekcie, w tym w szczególności fotografii i ich oznaczeń odróżniających, w celach promocji i organizacji Programu
  w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora opracowaniami tych materiałów w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 3. Przystąpienie do Programu przez Uczestnika oraz dokonanie przez niego prezentacji Projektu nie spowoduje przeniesienia na Organizatora jakichkolwiek praw do Projektu, w szczególności praw własności intelektualnej do Projektu.
 4. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika jako Finalisty programu, Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora, w ramach odrębnej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
  a) autorskich praw majątkowych do Projektu w tym prawo do korzystania z Projektu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji,
  b) prawa do opracowania Projektu oraz autorskich praw zależnych do Projektu (w tym w szczególności prawo do tworzenia utworów zależnych, wprowadzania zmian, poprawek, nowych wersji lub adaptacji, na przykład: tłumaczeń na różne języki, przystosowań, zmian układu, tworzenia skrótów) na polach eksploatacji określonych w umowie;
  c) uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Projektu w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwana dalej „Prawo autorskie”), na polach eksploatacji określonych w umowie;
  d) uprawnienia do dokonywania w przyszłości zmian lub modyfikacji Projektu;
  e) prawo własności egzemplarza Projektu – własność nośników, na których został zapisany Projekt.
§8 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI PROGRAMU
 1. Uczestnicy zakwalifikowani do Listy Finalistów zobowiązani są do współpracy z Organizatorem w zakresie promocji Programu.
 2. Współpraca, o której mowa powyżej obejmuje publikację na portalach społecznościowych Uczestnika (np. linkedin, facebook – jeśli posiada) co najmniej 2 postów o treści związanej z Programem, przy czym treść postów musi zostać zatwierdzona przez Organizatora.
§9 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres Organizatora. Wszelkie spory związane z Regulaminem i Programem rozstrzygane będą przez Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od dnia wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
 4. Reklamacje należy kierować do Organizatora Programu, na adres podany na Stronie Internetowej z dopiskiem „SOFIA” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do korespondencji.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Organizatorowi Programu. Odpowiedź na reklamację niezwłocznie wysyła Uczestnikowi po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Programu właściwe są sądy powszechne w Polsce, wg siedziby Organizatora.
§10 DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Finalistów Programu opisane są w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Organizator oświadcza, że przebieg Programu może być rejestrowany przez Organizatora. Oznacza to, że rejestracji może podlegać wizerunek Uczestnika lub odpowiednio Reprezentanta Uczestnika, a także wszelkie wypowiedzi tych osób. Rejestracji może podlegać zarówno obraz, jak i dźwięk.
 4. Decydując się na uczestnictwo w Programie Uczestnik, Reprezentant Uczestnika lub odpowiednio każdy członek Zespołu Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że przebieg Programu będzie rejestrowany, przyjmuje do wiadomości i godzi się na podanie jego imienia i nazwiska, nazwy lub wizerunku do publicznej wiadomości w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Programu, marki Organizatora i oferowanych przez Organizatora produktów lub usług, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych.
§11 ODWOŁANIE PROGRAMU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu w każdym czasie, zarówno bez podania przyczyny jak i z podaniem przyczyny – po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem, bądź zawieszeniem informacji na Stronie Internetowej o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą strony dotkniętej siłą wyższą, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na tę stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie Regulaminu, strona dotknięta takim zdarzeniem nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć, w całości lub w części, poprzez działanie z należytą starannością.
§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Uczestnikami Programu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Programu z powodów technicznych bądź organizacyjnych oraz niemożność odbioru któregokolwiek z rodzajów oferowanego wsparcia z przyczyn leżących po stronie Finalisty.
 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną cześć.
 4. Organizator może w każdym czasie zmienić treść niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W trakcie trwania Programu aktualna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na Portalu.
 7. Wszelkie materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Programu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt