Logo Onde Flow
Adam Mroziński
dr inż.

Adiunkt pracujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej obecnie Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich. Twórca Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomysłodawca kierunku studiów inżynierskich pn. Inżynieria OZE, który funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ od 2012 roku oraz wielu edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń dla ins...

Adiunkt pracujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej obecnie Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich. Twórca Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomysłodawca kierunku studiów inżynierskich pn. Inżynieria OZE, który funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ od 2012 roku oraz wielu edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń dla instalatorów z zakresu OZE.

W latach 2010-2016 Kierownik Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska na ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Twórca Laboratorium Inżynierii OZE.

Problematyka badań dr inż. Adama Mrozińskiego dotyczy zagadnień energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień budowy, eksploatacji oraz wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów.

Dr inż. Adam Mroziński opublikował kilkadziesiąt publikacji naukowych. Był kierownikiem kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych na poziomie krajowym oraz finansowanych z EU. Warte podkreślenia jest zrealizowanie kilkudziesięciu badań zleconych dla przemysłu w formie badań rozwojowych i wdrożeniowych, ekspertyz i opinii o innowacyjności. Jest współautorem zgłoszeń patentowych i patentów, które były nagradzane na wystawach o zasięgu światowym z których kilka podlega działaniom komercjalizacyjnym.
Warte podkreślenia jest zaangażowanie Dr inż. Adam Mroziński w działania eksperckie i realizację oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Dr inż. Adam Mroziński posiada duże doświadczenie w zakresie opiniowania obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym na poziomie krajowym oraz regionalnym, biorąc udział w pracach na rzecz wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Ważnym aspektem działalności jest jego zaangażowanie w zakresie kreowania relacji uczelnia – biznes oraz komercjalizacji wyników badań. W latach 2017-2021 dr inż. Adam Mroziński był dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii przy ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Był odpowiedzialny za realizację 3 edycji projektów pn. Inkubator Innowacyjności na UTP w Bydgoszczy. Pełnił funkcję współprzewodniczącego Rady Inwestycyjnej, nadzorującej realizację kilkudziesięciu grantów przedwdrożeniowych. W latach 2018-2021 był Prezesem Zarządu Spółki Celowej UTP sp. z o.o. odpowiedzialnej za tworzenie spółek akademickich na UTP w Bydgoszczy.

Dr inż. Adam Mroziński był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Otrzymał m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012r.), Brązowy Krzyż zasługi (2018r.), Medal Marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego (2019r.), Wyróżnienie Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego za 2014 w kategorii ochrona środowiska naturalnego (2015r.) oraz Złote Medale i wyróżnienia na międzynarodowych targach wynalazczości: BRUSSELS INNOVA 2015, KIDE 2015, EUROINVENT 2018, IIIF 2020, INTARG 2015, 2021 i innych.

Obserwuj nas po więcej!
Kontakt
sofia@ondeflow.pl
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń
Pełny kontakt